Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia
    • 1.1. Spoločnosť CaVi, s. r.o. ako predajca týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní opráv.
    • 1.2. Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok s ktorými je kupujúci povinný sa zoznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy.
    • 1.3. Kupujúci prijíma platnosť reklamačných podmienok uzavretím zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho.
    • 1.4. Predávajúci je CaVi,  s. r.o., so sídlom Gemerská 151/34, 04951 Brzotín, IČO: 36204188, IČ DPH: SK2021559782 je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12221/V. Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
    • 1.5. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí
    • 2.1. Pri osobnom odbere reklamuje kupujúci nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo, alebo druh tovaru nebudú uznané.
    • 2.2. V prípade zasielania tovaru kuriérskou službou je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a skontrolovať pri preberaní zásielky neporušenosť prepravných obalov (páska, fólia, kartón..).
    • 2.3. V prípade, že kupujúci tovar neprehliadne, alebo inak nezaistí, aby bol skontrolovaný v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže si uplatniť nároky z vád zistených pri dodatočnej prehliadke, iba ak dokáže, že tieto vady mal tovar v dobe prechodu škody na tovare. Prehliadku musí kupujúci previesť tak, aby zistil všetky vady.
    • 2.4. Ak kupujúci zistí poškodenie obalu, mechanické poškodenie výrobku, alebo nekompletnosť tovaru, je povinný spísať s prítomným vodičom kuriérskej služby škodový zápis. Následne treba kontaktovať zodpovedných pracovníkov kuriérskej služby a CaVi – zákaznícke centrum (e-mail: cavi@cavi-servis.sk).
    • 2.5. Ak dodávateľ vyexpeduje odberateľovi iný tovar, ako je uvedené na faktúre, alebo počet kusov je vyšší, ako počet ks na faktúre, je povinný odberateľ túto skutočnosť oznámiť ihneď najneskôr do 24 hodín dodávateľovi mailom na adresu: cavi@cavi-blasercafe.sk a dohodnúť si stiahnutie predmetného tovaru zámeny (alebo vyššieho počtu ks) naspäť dodávateľovi na jeho náklady. Tovar nesmie byť rozbalený a ani nijakým spôsobom poškodený. K tovaru priloží odberateľ kópiu faktúry s vyznačenou nezrovnalosťou.
    • 2.6. Reklamácie na tovar v nepoškodenom obale a reklamácie na zjavné mechanické vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie..) je nutné riešiť bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od dodania. Po tejto lehote nebudú uznané.
    • 2.7. Vyššie uvedené pravidlá pre reklamácie platia zhodne ako pre reklamácie vád dodaného tovaru za ktoré predajca zodpovedá zo zákona, tak pre reklamácie vád tovaru, za jeho kvalitu prevzal distribútor záruku.
    • 2.8. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklad o kúpe a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované a preukázať oprávnenie k uplatneniu reklamácie.
    • 2.9. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru a jeho prehliadke previesť kontrolu sériového čísla (produktu) a čísel na nákupnom doklade, pokiaľ zistí rozdiel, kontaktuje predajcu do 48 hodín od dodania tovaru. Predajca zaistí odstránenie vzniknutého rozdielu a zašle nový doklad s opraveným sériovým číslom. Pri nedodržaní tohto postupu a termínu sa kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že vzhľadom k rozdielu medzi sériovým číslom a číslom uvedeným na nákupnom doklade, nebude jeho reklamácia uznaná.
    • 2.10. V prípade, že predávajúci zistenú vadu kupujúcemu uzná, bezplatne a bez zbytočného odkladu túto vadu odstráni. Ak nie je možné vadu odstrániť bezodkladne, predávajúci tak urobí v najbližšom možnom termíne.

 • 2.11. Kupujúci má nárok na výmenu tovaru za nový iba vtedy, ak bude vadný tovar vrátený predajcovi kompletný vrátane doplnkov, v pôvodnom originálnom obale, v neporušenej fólií výrobcu a to vrátane potrebných dokladov k prevzatiu a užívaniu tovaru.

 • 2.12. Pri reklamácii kupujúci predloží doklady o nadobudnutí tovaru – faktúru, dodací list + reklamačný zápis.

 • 2.13. Nároky na reklamáciu tovaru, ktoré kupujúci pošle predajcovi bez požadovaných dokladov, nemá predajca možnosť vyriešiť v reklamačnom procese. Predajca má právo reklamáciu neprijať a vrátiť tovar späť kupujúcemu na jeho náklady.


3. Zodpovednosť za vady, záručná doba

 • 3.1. Záručná doba poskytnutá predajcom kupujúcemu začína plynúť dňom vystavenia predajného dokladu kupujúcemu a to v trvaní 24 mesiacov.

 • 3.2. V prípade poskytnutia predlženej záruky výrobcom a splnenia podmienok predĺženia sa stanovená doba predlžuje o ním uvedenú dobu.

 • 3.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.

 • 3.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 • 3.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 • 3.6. Ak predajca pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predajca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predajca o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predajca zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný vrátiť predajcovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

 • 3.7 Záručná doba na opravu kávovaru je 3 mesiace


4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

 • 4.1. Ak je na opravu určený iný subjekt („záručný servis“), kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov poskytne na vyžiadanie kupujúcemu predajca.

 • 4.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje u predajcu.

 • 4.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

 • 4.4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu.


5. Všeobecné podmienky reklamácie
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

 • a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti zdokladovať, že tovar bol kupujúcemu predaný predajcom

 • b) riadne vyplnený záručný list (kde si to vec vyžaduje)

 • c) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

 • d) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.


6. Zasielanie a prevzatie vadného tovaru

 • 6.1. Kupujúcije povinný zasielať tovar v originálnom obale pri predpredajných reklamáciách.

 • 6.2. Pri zákazníckych reklamáciách v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Ak dôjde k poškodeniu počas prepravy pri reklamácií, na poškodený tovar sa nebude vzťahovať záručná oprava. Za vzniknuté škody CaVi s. r.o. nenesie zodpovednosť.

 • 6.3. Kupujúci je povinný priložiť reklamačný zápis s popisom závady.

 • 6.4. Ak výrobca určil autorizované servisné stredisko, kupujúci vybavuje reklamáciu priamo prostredníctvom tohto servisného strediska.

 • 6.5. Balíky určené na reklamáciu musia byť jasne označené zvozovým listom.


7. Spôsob vybavenia reklamácie

 • 7.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 • 7.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 • 7.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 • 7.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 • 7.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať.

 • 7.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

 • 7.7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 • 7.8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.


8. Tovar nepodliehajúci záručnej oprave
Tovar nepodlieha záručnej oprave, alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne

 • a) mechanicky

 • b) násilným otváraním, neodborným zásahom

 • c) živelnou pohromou

 • d) zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok

 • e) strhnuté alebo ináč znehodnotené sériové číslo

 • f) predajca neručí za nesprávny chod tovaru, ak jeho inštalácia nebola prevedená riadne a oprávnenou osobou

 • g) značne znečistené

Poznámky: Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.