OBCHODNÉ PODMIENKY
 
CaVi s.r.o.
Gemerská 151/34
049 51 Brzotín
IČO:                36 204 188
IČ DPH:  SK2021559782
PRIMA banka Slovensko a.s.
IBAN:   SK42 5600 0000 0021666507001
SWIFT: KOMASK2X
E-mail: cavi@cavi-servis.sk
Web:    www.cavi-servis.sk
Tel.:      00421 (0) 58 733 15 62
 
Nakupovanie tovaru a služieb na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
 
Objednávka
1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.cavi-blasercafe.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.
 
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 
2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
2.5 Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky www.cavi-servis.sk najneskôr do vtedy, keď má objednávka stav „ČAKÁ NA SPRACOVANIE“. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na www.cavi-servis.sk v časti „Objednávky“. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť faxom alebo e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo faxom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich vyplatí v hotovosti v predajni CaVi,s.r.o., Gemerská 151/34, 049 51 Brzotín. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.
2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky plus cenu celkových poštovných nákladov.
2.7

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 
4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (poštou, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 
 
I. Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru do 7 dní od dátumu overenia objednávky.
 
3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
 
 
II. Cena, platobné podmienky a prepravné  1.Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.  2.Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.  3.Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.  4.Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
 a) OSOBNÝ ODBER
Po potvrdení objednávky je možné tovar vyzdvihnúť vyzdvihnúť v sídle firmy CaVi s.r.o.
Gemerská 151/34,   049 51 Brzotín
Otváracia doba:                 PO - PI : 8:00 - 16:30
b) SLOVENSKOU POŠTOU 2. TRIEDA - v rámci Slovenskej republiky
Sadzobník poštovného (hmotnosť je kalkulovaná automaticky podľa obsahu košíka)
 
Hmotnosť   Platba dobierkou
do 0,47 kg   3,40 € (4,08 s DPH)
 SLOVENSKOU POŠTOU 1. TRIEDA - v rámci Slovenskej republiky
Sadzobník poštovného (hmotnosť je kalkulovaná automaticky podľa obsahu košíka)
Hmotnosť Platba dobierkou
do 0,47 kg 4,00 € (4,80 s DPH)
 
c) PREPRAVNOU SLUŽBOU GLS       vrámci Slovenskej republiky
Sadzobník poštovného (hmotnosť je kalkulovaná automaticky podľa obsahu košíka)
   Hmotnosť   Platba dobierkou
od 0 do 1 kg                4,28   € (5,14 s DPH)
od 1 do 2 kg   4,33 € (5,20 s DPH)
od 2 do 3 kg   4,61   € (5,53 s DPH)
od 3 do 5 kg   5,07 € (6,08 s DPH)
od 5 do 10 kg   5,65    €(6,68 s DPH)
od 10 do 15 kg              6,40    € (7,68 s DPH)
od 15 do 20 kg     6,82  € (8,18 s DPH)
od 20 do 25 kg   7,04    € (8,45 s DPH)
od 25 do 30 kg   7,41  € (8,89 s DPH)
od 30 do 40 kg   10,20    € (12,24 s DPH)
 Cena za poštovné GLS sa vzťahuje na objednávky v slovenskej republike.
 
     

     
     
   
     
     
     
     
     
 Pre objednávky z iných štátov plati cena poštovného danej krajiny.
Priklad: Zo Slovenka budeme úctovať cenu poštovného ako zásielku do zahraničia podľa príslušnej krajiny.
5. Cenník prác
Cena za diagnostiku v sídle firmy CaVi s.r.o. je nasledovná:
15,28 € + DPH
V prípade, že sa zákazník rozhodne dať opraviť kávovar spoločnosti CaVi s.r.o., cena za diagnostiku nebude účtovaná.
Cena práce za opravu kávovaru v sídle firmy CaVi s.r.o. je nasledovná:
hodinová sadzba 30,56 € + DPH
Pred opravou kávovaru bude zákazník vopred informovaný o potrebnej dľžke práce resp. o potrebe výmeny dielov a pokiaľ súhlasí firma CaVi začne s opravou kávovaru. Zákazník smie kedykoľvek prísť v pracovnom čase do spol. CaVi s.r.o. kde má svoj kávovar k nahliadnutiu.
Pokiaľ bude zistené, že cena opravy prevyšuje dohodnutú cenu o viac ako 10%, budeme Vás kontaktovať o prejednanie podrobností.
Pokiaľ nebude vybavená zákazka vyzdvihnutá do 14 dní od vyrozumenia jeho dokončenia,bude zákazníkovi účtovaný skladovací poplatok vo výške 2€ bez DPH za každý začatý deň. Ďalej môže zhotoviteľ nevyzdvihnutú vec na účet objednávateľa vhodným spôsobom predať. Zhotoviteľ vyrozumie objednávateľa o zamýšľanom predaji a stanoví mu náhradnú lehotu k prevzatiu veci, avšak nie kratšiu ako jeden mesiac. Ak sa neznámy alebo ťažko dosažiteľný objednávateľ o dielo po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov nehlási, môže zhotoviteľ vec na jeho účet predať aj bez vyrozumenia.
 6. Cenník tovarov ktoré firma CaVi ponúka zasiela spol. CaVi s.r.o. zákazníkom po zaregistrovaní na základe IČO a názvu spoločnosti.
7.Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.
 
III. Preberanie tovaru
1.Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2.Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3.Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
4.Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
5.Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
 
IV. Odstúpenie od zmluvy
1.Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
2.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom-nepoškodenom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
 Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 3.Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 4.Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
 a)ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 5.V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 6.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 a)produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b)zmenila sa cena dodávateľa produktu
c)vystavená cena produktu bola chybná
 
7. Repas
    Na použité a repasované náhradné diely a kávovary sa vrátenie tovaru predajcovi nevzťahuje.
 
V. Záruka a servis
1.Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

 2.Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov, na zánovné revidované kávovary od 6-12 mesiacov. Záruka na spotrebič/kávovar začína plynúť od momentu odovzdania poštovému kuriérovi. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje - zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 3.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 4.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 
 VI. Záverečné ustanovenia
1.Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

 2.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 3.Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. 4.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, e-mailovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 
VII. 

 Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.01.2023.